KENT SİNEMA VE EDEBİYAT

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Sosyolojiye ilişkin temel bilgi ve birikim 3
Toplumsal olgu, yapı, kurum, aktör ve süreçleri anlama, yorumlama ve çözümleme becerisi. 3
Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi. 4
Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi. 3
Uygulamalı araştırma deneyimi kazanma, elde edilen veriyi çözümleme ve istatistiksel yorumlama becerisi. 3
Sosyoloji alanında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü güncel kuramsal ve uygulamalı gelişmeyi takip edebilme becerisi. 4
Sosyoloji alanındaki uluslararası kuramsal tartışmaları ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenmenin önemine dair farkındalık kazanma. 3
Bilgiye erişebilmek için veri tabanlarından ve diğer bilgi kaynaklarından etkin olarak yararlanabilme ve sosyolojik çalışma için gerekli olan bilgisayar programlarını kullanabilme. 4
Elde edilen araştırma sonuçlarını raporlama ve muhatapları tarafından doğru anlaşılacak şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi. 4
Yaşam boyu öğrenme ilkesinin gereği olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci. 3
Eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında emek-iş piyasasının beklentilerini karşılayacak bilgi birikimi, donanım ve yetkinliği kazanma konusunda farkındalık. 3
Bağımsız çalışma, gerektiğinde sorumluluk yüklenip inisiyatif alma ve aynı zamanda araştırma ve uygulamalarda ekip çalışmasına uyum sağlama becerisi. 4
İnterdisipliner çalışmanın öneminin bilincinde olma ve interdisipliner çalışmalar yapabilme becerisi. 5
Toplumsal ve mesleki etik değerler konusunda farkındalık. 3

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.