SOSYOLOJİYE GİRİŞ I (PARELEL)

Yeterlilik İlişkisi

Program Yeterlilik Puan
Sosyolojiye ilişkin temel bilgi ve birikim 0
Toplumsal olgu, yapı, kurum, aktör ve süreçleri anlama, yorumlama ve çözümleme becerisi. 0
Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi. 0
Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi. 0
Uygulamalı araştırma deneyimi kazanma, elde edilen veriyi çözümleme ve istatistiksel yorumlama becerisi. 0
Sosyoloji alanında ulusal ve uluslararası ölçekte her türlü güncel kuramsal ve uygulamalı gelişmeyi takip edebilme becerisi. 0
Sosyoloji alanındaki uluslararası kuramsal tartışmaları ve uygulamaları takip edebilecek ve meslektaşlarıyla iletişim kurabilecek düzeyde yabancı dil öğrenmenin önemine dair farkındalık kazanma. 0
Bilgiye erişebilmek için veri tabanlarından ve diğer bilgi kaynaklarından etkin olarak yararlanabilme ve sosyolojik çalışma için gerekli olan bilgisayar programlarını kullanabilme. 0
Elde edilen araştırma sonuçlarını raporlama ve muhatapları tarafından doğru anlaşılacak şekilde yazılı ve sözlü aktarabilme becerisi. 0
Yaşam boyu öğrenme ilkesinin gereği olarak bilimsel ve teknolojik gelişmeleri yakından izleme ve kendini sürekli yenileme bilinci. 0
Eğitim-istihdam ilişkisi bağlamında emek-iş piyasasının beklentilerini karşılayacak bilgi birikimi, donanım ve yetkinliği kazanma konusunda farkındalık. 0
Bağımsız çalışma, gerektiğinde sorumluluk yüklenip inisiyatif alma ve aynı zamanda araştırma ve uygulamalarda ekip çalışmasına uyum sağlama becerisi. 0
İnterdisipliner çalışmanın öneminin bilincinde olma ve interdisipliner çalışmalar yapabilme becerisi. 0
Toplumsal ve mesleki etik değerler konusunda farkındalık. 0

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.