ÇAĞDAŞ KURAMCILAR VE KLASİK FİLOLOJİ

İzlence Konu Başlık

Hafta Teori Konu Başlıkları
1 Nietzsche'de trajik kültür ve klasik filolojinin zamanın ruhunu kavrama yönelimleri
2 Marx'ın üretim biçimleri konusundaki yaklaşımlarının klasik filolojiye yönelik etkileri
3 Freud'da bilinçaltı ve klasik filolojinin insana yönelen araştırmaları
4 Saussure'de dil - dil yetisi - söz ayrımlarının filolojinin gelenekneksel yaklaşımlarına etkisi
5 Barthes'da "metin"in tanımı ve yapıtın müellifle ilişkisinin klasik filolojinin yapıta yönelik bakışına etkileri
6 Kristeva'da metinlerarasılığın gündeme getirdiği klasik filoloji sorunları
7 Deleuze-Guattari'de köksapsı düşünme ve klasik filolojide tarihsellik
8 Derrida'da yapısöküm ve différance: klasik filolojinin sınırlarını yeniden belirlemede rolü
9 Foucault'da bilginin arkeolojisi ve yeni tarihselciliğin klasik filologlar üzerindeki etkisi
10 Raymond Williams'da kültürül sınıflandırılması ve klasik filoloji
11 Hayden White'da meta-tarih ve klasik filolojiye mecazları incelemenin sağladığı imkânlar
12 Edward Said'in sömürgecilik-sonrası okumalarının Avrupa-merkezli klasik filolojinin bakış açıları üzerindeki etkisi
13 Judith Butler'ın toplumsal cinsiyeti ve geleneksel klasik filolojinin cinsiyetçi bakış açıları
14 Jean Baudrillard'da hiper-gerçeklik ve antikçağın yeniden okunmasının imkanı

2017 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.