İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ

İzlence Formu

Ders Adı İNSAN İLİŞKİLERİ VE İLETİŞİM YÖNTEMLERİ Kod AYAS1001
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YILDIZ DİLEK ERTÜRK

Dersin Amacı

Öğrencinin davranışları ve nedenleri hakkında bilgiye sahip olması, iletişim teknikleri hakkında fikir sahibi olarak iletişim becerilerini geliştirerek iş yaşamında başarılı olmak için avantaj elde etmesi

İçerik

İletişim becerileri, örgütsel iletişim, etkili sunum teknikleri ve Hizmet yetkinlikleri

Öğrenme Çıktıları

Davranışlar ve nedenleri, doğru ve olumlu davranış modelleri, İç iletişim ve dış iletişim, Motivasyon ve motivasyon teorileri, iletişim teknikleri, iletişimi engelleyen nedenler, Sözlü ve sözsüz iletişim (bedel dili) iş yaşamında iletişimin önemi, şirketlerde ve yöneticilikte iletişim becerilerinin önemi, Hizmet ve iletişimin ilişkisi hizmet kalitesi, müşteri tatmini ve memnuniyetinin önemimi kavratmak

Yeterlilik İlişkisi

Sözlü ve görsel sunumlar, vaka çözümlemeleri, video film izlemek, araştırma ödevleri ile Sınıf içi belli kavramlar üzerinde tartışma açarak farkındalıklarını artırarak bilginin kullanılır hale Gelebildiğini yaşatarak göstermek

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki kuramsal ve uygulamalı bilgileri aynı alanda bir ileri eğitim düzeyinde veya aynı düzeydeki bir alanda kullanır Mesleğinin gerektirdiği bilgisayar ve iletişim teknolojilerini kullanabilme ve geliştirebilme yetkinliğine sahiptir Bankacılık ve Sigortacılık Programına dışarıdan da bakabilme becerisini geliştirmek üzere disiplinlerarası çalışmalara yatkın olma Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri kullanarak, verileri yorumlayabilme ve değerlendirebilme, sorunları tanımlayabilme, analiz edebilme, kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirebilme Bankacılık ve Sigortacılık Sektöründe uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için ekip üyesi olarak sorumluluk alabilme Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği bilgi ve beceriler düzeyindeki düşüncelerini ve önerilerini ilgililere yazılı ve sözlü olarak aktarabilme Bankacılık ve Sigortacılık Programında edindiği temel düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilme, öğrenme gereksinimlerini belirleyebilme ve karşılayabilme Kendi alanı ile ilgili olarak; etik değerleri öğrenir ve uygular Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite ve kültürel değerler ile çevre koruma, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahip olma Değişime ve yeniliğe karşı açık tutuma sahip olma Yaşam boyu öğrenme bilinci kazanmış olma Bankacılık ve Sigortacılık sektöründe ilgili temel düzeydeki bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilme

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.