SİYASET SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı SİYASET SOSYOLOJİSİ Kod SOSY3181
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. ENES KABAKCI

Dersin Amacı

Siyaset Sosyolojisi'nin alanı ve kapsamı kavranacak, önde gelen kurucuların fikir ve eserleri tanınacak, bu alanda günümüzde ortaya çıkan yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olunacak, Batı'da ve Türkiye'de gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar hakkında fikir edinilecektir.

İçerik

Siyaset Sosyolojisi'nin fikri temelleri, alanı ve kapsamı, öncüleri ve temel metinleri, çağdaş yönelimleri

Öğrenme Çıktıları

Siyaset Sosyolojisi'nin alanı ve kapsamı kavranacak, önde gelen kurucuların fikir ve eserleri tanınacak, bu alanda günümüzde ortaya çıkan yeni eğilimler hakkında bilgi sahibi olunacak, Batı'da ve Türkiye'de gerçekleştirilen uygulamalı çalışmalar hakkında fikir edinilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

Konferns anlatım, sunum.

Kaynaklar

- Ali Yaşar Sarıbay, Siyasal Sosyoloji, Der, 1996. - Carl Schmitt, Siyasal Kavramı, İstanbul, Metis, 2012. - Kenneth Bock, “İlerleme, Gelişme ve Evrim Kuramları”, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi (der. Tom Bottomore & Robert Nisbet), İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2010. - Louis Althusser, İdeoloji ve Devletin İdeolojik Aygıtları, İthaki, 2006. - Maurice Dugerger, Siyaset Sosyolojisi, İstanbul, Varlık, ty. - Max Weber, “Meslek olarak Siyaset”, Sosyoloji Yazıları, İstanbul, Deniz, 2004. - Max Weber, Ekonomi ve Toplum, 1. cilt, Yarın yayıncılık, 2012. - Michel Foucault, “Yönetimsellik”, Entelektüelin Siyasi İşlevi: Seçme Yazılar I, İstanbul, Ayrıntı, 2005. - Nermin Abadan-Unat, Ali Yaşar Sarıbay, “Siyaset Sosyolojisi: Geçmişi, Kapsamı, Türkiye’deki Gelişim Çizgisi ve İlgi Alanlarına Bir Bakış”, Türkiye’de Sosyal Bilim Araştırmalarının Gelişimi (der. Sevil Atauz), Ankara, Türk Sosyal Bilimler Derneği, 1986. - Nur Vergin, Siyasetin Sosyolojisi. Kavramlar, Tanımlar, Yaklaşımlar, Doğan Kitap, 2011. - Pierre Clastres, Devlete Karşı Toplum, Ayrıntı, 2011. - Robert A. Nisbet, “Developmentalism”, Theoretical Sociology. Perspectives and Developmentes, (der. John C McKinney & Edward A. Tiryakian), Meredith Corporation, 1970. - Theda Skocpol (ed.),Tarihsel Sosyoloji, İstanbul, Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000. - Theda Skocpol, Devletler ve Toplumsal Devrimler, Ankara, İmge, 2004.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu dersin 1 ve 2 numaralı program yeterliliklerine katkısı 4, 3,4,5 numaralı program yeterliliklerine katkısı 5, 6 ve 7 numaralı program yeterliliklerine katkısı 4, 8 numaralı program yeterliliklerine katkısı 3, 9,10,11 numaralı program yeterliliklerine katkısı 5.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.