MEKANIN SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı MEKANIN SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4207
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. MURAT ŞENTÜRK

Dersin Amacı

Sosyal olguları sistematik bir biçimde anlamayı sağlamak için sosyal bilimler alanında geliştirilen metotları katılımcılarla tanıştırmaktır.

İçerik

Derste sosyal bilimlerde sıkça kullanılan niteliksel ve niceliksel araştırma yöntemleri detaylı bir şekilde incelenecektir. Ayrıca derste araştırma sorusu geliştirme, hipotez oluşturma, teoriyle ve kavramlarla ilişki kurma, ölçme, örnekleme ve verilerin raporlanmasıyla ilgili temel aşamaların aktarılması hedeflenmektedir. Derste teori ve araştırma arasındaki etkileşim değerlendirilerek sosyolojik yaklaşımların gelişmesinde araştırmanın oynadığı rol ele alınacaktır. Bununla birlikte katılımcılar ders kapsamında bir araştırma planı hazırlayacaklardır. Bu nedenle katılımcıların dersin başında konu belirleyerek bir araştırma tasarlamaları ve bunu ders sonunda nihayete erdirmeleri beklenmektedir. Ayrıca her bir katılımcı farklı yöntemleri ele alan bir kitap özeti ve değerlendirmesi hazırlayacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Toplumsal sorunlara ilişkin eleştirel, çok yönlü ve çözümleyici yaklaşım geliştirerek araştırma ve öneri sunma becerisi kazanma Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi kazanma

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Belkıs Kümbetoğlu, “Sosyal Bilimlerde Farklı Yaklaşımlar”, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma içinde (s. 15-31). İstanbul, Bağlam Yayınları, 2008. Birsen Gökçe, “Toplumsal Araştırmaların Sınıflandırılması”, Toplum Bilimlerde Araştırma içinde (s. 53-65). Ankara, Savaş Yayınevi, 2007. Derek Layder, Sosyolojik Araştırma Pratiği (çev. Serdar Ünal). Ankara: Heretik Yayınları. Doğan Ergun, “Yöntemi Bulmak” ve “Yöntem Bilimin Temelidir” Yöntemi Bulmak içinde (s. 13-32). Ankara: İmge Kitabevi, 2006. Doğan Özlem, “Doğa Bilimleri ve ‘Sosyal Bilimler’ Ayrımının Dünü ve Bugünü Üzerine”, Siyaset, Bilim ve Tarih Bilinci içinde (s. 85-135). Ankara, İmge Kitabevi, 2006. Elif Kuş, “Nicel Araştırma Teknikleri ile Nitel Araştırma Tekniklerinin Karşılaştırılması” Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri içinde (s. 105-127). İstanbul, Anı Yayıncılık, 2012 Howard, S. Becker, ”İmgelemler” Mesleğin İncelikleri (çev. Levent Ünsaldı, Baran Öztürk, Hatice Esra Mescioğlu, Şerife Geniş, Gökçe Metin) içinde (41-119). Ankara: Heretik Yayınları. Neuman, W. Lawrence, “Bilim ve Araştırma”, Toplumsal Araştırma Yöntemleri: Nitel ve Nicel Yaklaşımlar (Çev. Sedef Özge). Ankara: Yayın Odası, 2006. Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemleri. Nobel Yayıncılık, Ankara, 2013. Pauline V. Young, “Sosyal İnceleme Metod ve Teknikleri”, “Sosyal Araştırmanın Temel Prensipleri”, “Bilimsel Tutum ve İnceleme Planı” Bilimsel Sosyal İncelemeler ve Araştırma (çev. Gazanfer Bingöl ve Necati İşcil) içinde (s. 101-157). Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı Sosyal Hizmetler Genel Müdürlüğü Yayınları, Ankara, 1968. Patrick Baert,Sosyal Bilimler Felsefesi (çev. Ümit Tatlıcan). İstanbul: Küre Yayınları. Sharan B. Merriam, “Nitel Araştırmalarda Geçerlik, Güvenirlik ve Etik”, Nitel Araştırma Desen ve Uygulama İçin Bir Rehber (çev. Erkan Dinç ve Selahattin Turan[çeviri editörü]) içinde (s. Dokuzuncu bölüm). Ankara: Nobel Yayınları. Ted Benton, “Doğa Bilimleri II: Pozitivist Bilimsel Teori Anlayışı ve Rakip Yaklaşımlar”, Sosyolojinin Felsefi Kökenleri içinde (s. 87-107). İstanbul: Küre Yayınları, 2013. Theodor Adorno, “Sosyoloji ve Ampirik Araştırma” Methodos: Kuram ve Yöntem Kenarından (edt. Dilek Hattatoğlu ve Gökçen Ertuğrul) içinde (s. 171-189). İstanbul: Anahtar Kitaplar.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojide araştırma yöntem ve tekniklerine ilişkin kuramsal bilgi ve uygulama deneyimine sahip olma, uygun sosyolojik yöntem ve araştırma tekniğini seçme, kuram ile uygulama arasında bağ kurma becerisi kazandırmaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.