EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı EDEBİYAT SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4290
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞEN ŞATIROĞLU

Dersin Amacı

Bu derste “sosyolojik açıdan romanı nasıl ele almalıyız?” sorusuna cevap vermeyi amaçlıyoruz. Bu doğrultuda hem öğrencilerin özel bir alanda sosyolojik düşünme becerisine sahip olmaları, hem de bundan sonraki roman okumalarında bu bakış açısını kullanmalarını hedeflemektedir.

İçerik

Ders, edebiyat sosyolojisinin konusu, yöntemi, romanın ortaya çıkışı ve toplumsal romanın gelişimi konularını incelemektedir.

Öğrenme Çıktıları

Edebiyatta var olan sosyolojik boyutun görülmesi, öğrencilerin üniversite sonrası yaşamlarında da roman okuma ve o romanla ilgili toplumsal çözümle yapabilme becerileri kazanmalarını hedeflemektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma

Kaynaklar

• Ahmet Hamdi Tanpınar, Saatleri Ayarlama Enstitüsü. • Akşit Göktürk, İngiliz Yazınında Ada Kavramı, Adam Yayınları, İstanbul, 1982. • Arnaold Hauser, Sanatın Toplumsal Tarihi, Remzi Kitabevi, İstanbul. . Besim Dellaloğlu, Bir Tanpınar Fetişizmi, Modernleşmenin Zihniyet Dünyası, Ufuk Kitapları, İstanbul. • Berna Moran, Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış, İletişim Yayınları, İstanbul. • Cervantes, Don Kişot, YKY, İstanbul. • Danile Defoe, Robinson Crusoe, YKY, İstanbul. • E.H. Gombrich, Sanatın Öyküsü, Remzi Kit., İstanbul. • Giovanni Boccaccio, Decameron, Oğlak Yayınlar, İstanbul, 1996. • J.A. Cuddon, Dictionary of Literary Terms and Literary Theory, Penguin Books, 1992. • Jale Parla, “18. Yüzyılda Avrupa Edebiyatı”, Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis, 1986 • Jale Parla, ‘La Mancha’lı Yaratıcı Asilzade Don Quijote’, Sunuş, YKY, İstanbul. • Jale Parla, “16. Ve 17. Yüzyıllarda Avrupa Edebiyatı”, Çağdaş Kültürün Oluşumu, Metis, 1986. • Jonathan Swift, Gulliver’in Seyahatleri, Can Yayınları, İstanbul, 2014. • Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi, Hece Yayınları, Ankara. • Köksal Alver, Edebiyat Sosyolojisi İncelemeler, Hece Yayınları, Ankara. • Nurettin Şazi Kösemihal, “Edebiyat Sosyolojisine Giriş”, Sosyoloji Dergisi, sayı:19-20, İstanbul, 1967. • Mina Urgan, Thomas More’un Yaşamı ve Utopia’nın İncelenmesi, İş Bankası, İstanbul, 2000. • Orhan Pamuk, Saf ve Düşünceli Romancı, İletişim Yayınları, İstanbul. • Raymond Williams, Kültür, İmge Yayınları, Ankara, 1993. . R. Escarpit, Edebiyat Sosyolojisi, Remzi Kitabevi, İstanbul, 1968 . Seçme Romanlar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

3. ve 13. çıktılara yüksek değerde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.