GÖÇ SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı GÖÇ SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4163
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Türkiye ve dünya açısından gittikçe önem kazanan bir olgu olan göç konusunda, sosyoloji öğrencilerinin farkındalığını artırmak, ulusal ve uluslararası göç ve toplumsal sonuçları konusunda bilgilendirmek, göçün yol açtığı toplumsal problemler hakkında düşünmelerini sağlamak ve mezuniyet sonrasında oldukça geniş bir istihdam imkanı bulunan sahadaki kurumları ve çalışma biçimlerini kavramalarını sağlamaktır.

İçerik

Bu derste, göç olgusu ve göç teorileri, iş göç ve dış göç konuları, uluslararası göç ve göçmenlerin ortaya çıkardığı, sorunlar, tartışmalar ve toplumlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır. Türkiye'yi etkileyen göç olaylarıyla ilgili saha çalışmaları yapılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Göç olgusunun, tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla öğrenciye kavratılması, bu suretle öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi ve kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma

Kaynaklar

Yusuf Adıgüzel (2016) Göç Sosyolojisi, Nobel Yayınları. S. Gülfer Ihlamur-Öner ve N. Aslı Şirin Öner (Ed.) (2012) Küreselleşme Çağında Göç: Kavramlar, Tartışmalar, İstanbul, İletişim Yayınları. Bülent Çiçekli (Ed.) (2009) Göç Terimleri Sözlüğü, Cenevre: IOM (Uluslararası Göç Örgütü) Yayınları. Gülay Toksöz (2006) Uluslararası Emek Göçü, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Nermin Abadan-Unat (2006) Bitmeyen Göç, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Savaş Çağlayan, "Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi", Muğla Üniversitesi, SBE Dergisi İLKE, Sayı:17, Güz 2006, s. 67-91. F. Koçak Turhanoğlu (2013) “Türkiye’nin Kentleşme Deneyimi”, Kent Sosyolojisi içinde, s. 200-225, Eskişehir: AÖF Yayınları. Yusuf Adıgüzel (2012) Esenler’de Yaşamak, Memlekette Ölmek: Göç ve Kente Uyum Sürecinde Hemşehrilik, Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenler’i Anlamak içinde (s. 185-221), Ed. Murat Şentürk, İstanbul: Esenler Şehir Düşünce Merkezi. Sema Erder (2000) “Nerelisin Hemşerim”, İstanbul: Küresel ve Yerel Arasında içinde, Ed. Çağlar Keyder, s. 192-2005, İstanbul: Metis Yayınları. Cengiz Başak (2011) Mülteciler, Sığınmacılar ve Yasadışı Göçmenler, Ankara: İçişleri Bakanlığı Yayınları. Ahmet İçduygu (2010) Türkiye’de Uluslararası Göçün Siyasal Arkaplanı: Küreselleşen Dünyada “Ulus-Devlet’i İnşa Etmek ve Korumak”, Türkiye’ye Uluslararası Göç- Toplumsal Koşullar, Bireysel Yaşamlar Kitabı İçinde. Ed. Barbara Puschve Tomas Wilkoszewski, Çev. Mutlu Comak-Özbatır, s. 17-40, İstanbul: KitapYayınevi Yusuf Adıgüzel (2011) Yeni Vatanda Dini ve İdeolojik Yapılanma: Almanya’daki Türk Kuruluşları, Şehir Yayınları. John Berger ve Jean Mohr (2011) Yedinci Adam: Avrupa’daki Göçmen İşçilerin Öyküsü, Çev: Cevat Çapan, 3. Baskı, İstanbul: Agora Kitaplığı. Ayça Kurtoğlu (2005) "Mekansal Bir Olgu Olarak Hemşehrilik ve Bir Hemşehrilik Mekanı Olarak Dernekler", European Journal of Turkish Studies, 2/2005. Nermin Abadan-Unat (2006) Türk Dış Göçünün Aşamaları: Konuk İşçilikten Ulus-Ötesi Yurttaşlığa, Bitmeyen Göç, 2. Bölüm, s. 27-91, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları. Will Kymlicka (2012) Çokkültürlülük: Başarı, Başarısızlık ve Gelecek, Migration Policy Institute, Çev. Fatih Öztürk, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, Cilt 70, Sayı:2, s. 297- 332. Ayhan Kaya (2011), “Türkiye’de Çerkesler”, Diasporada Geleneğin Yeniden İcadı, 1-3. Bölüm, s. 21-62, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2011 Tarık Ramazan (2005), "Biz Kimiz", Avrupalı Müslüman Olmak içinde, İkinci Kısım-İkinci Bölüm, s. 195-243, İstanbul: Anka Yayınları. Kadir Canatan (2013) "Avrupa Toplumlarının Göç Algıları ve Tutumları: Sosyolojik Bir Yaklaşım", Sosyoloji Dergisi, Göç Özel Sayısı, 3. Dizi, Sayı 27, s. 317-332. Mehmet Yüksel (2011) “İslamofobinin Tarihsel Temellerine Bir Bakış: Oryantalizm ya da Batı ve Öteki”, İslamofobi: Kollektif Bir Korkunun Anatomisi Sempozyum Tebliğleri, s. 103-116, Ed: Osman Alacahan ve Betül Duman, Sivas: Kemal İbn-i Hümam Vakfı Yayınları. George Gmelch (1980) "Return Migration", Annual Review of Antropology. Vol.9, pp. 139-159.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Derslerde öğrenciye sosyolojik dikkatin neye ve nasıl odaklandırılacağı, bu dikkattin kavram ve araçları başlangıç düzeyinde kazandırılacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.