SAĞLIK SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı SAĞLIK SOSYOLOJİSİ Kod SOSY4197
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi SEDA GÜVEN

Dersin Amacı

Bu seminerin amacı; hastalık ve toplum, hasta doktor ilişkisi ve güncel sağlık sorunları üzerine derinlemesine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranmasına katkıda bulunmaktır.

İçerik

Bu derste, toplumsal bir kurum olarak sağlık, sağlık sosyolojisi, hastalık ve toplum, hasta hekim ilişkisi, güncel sağlık sorunları, tartışmalar ve toplumlar üzerindeki etkileri tartışılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Sağlık sosyolojisinin, tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinlemesine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranması, böylece öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, tartışma

Kaynaklar

Adak, N. (2011). Sosyal bir kurum olarak sağlık. S. Güçlü (Ed.). Kurumlara Sosyolojik Bir Bakış içinde, (s. 335-371). İstanbul: Kitabevi. Adak, N. Ö. (2002). Sağlık sosyolojisi kadın ve kentleşme. İstanbul: Birey Yayıncılık. A. Kasapoğlu (Ed.). Madalyonun iki yüzü: hastalık ve sağlık. Ankara: Phoenix. Akşit, Belma. (1995) Toplum, kültür ve sağlık, M. Bertan ve Ç. Güler (Ed.). Halk Sağlığı içinde (s. 13-26). Cirhinlioğlu, Z. (2014). Sağlık sosyolojisi. Ankara:Nobel. (s. 53-81 )Ertong, G. (2011). Sağlık sisteminde hekim hasta ilişkisi ve güven unsuru. Yayımlanmamış Doktora Tezi, Aytül Kasapoğlu (Dan.). Ankara: Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Özbay ve ark. (Ed.). Türkiye’de neoliberalizm ve mahremiyet: Türkiye’de beden, sağlık ve cinsellik. İstanbul: Metis. Güven, S. Türkiye'de Sağlık Sosyolojisi Çalışmaları, Sosyoloji Dergisi, Cilt 3, Sayı 29, s. 127-164.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyolojiye ve sağlık sosyolojisine ilişkin temel bilgi ve birikim. Sağlık konusunda toplumsal olgu, yapı, kurum, aktör ve süreçleri anlama, yorumlama ve çözümleme becerisi. İnterdisipliner çalışmanın öneminin bilincinde olma becerisi.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.