KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ

İzlence Formu

Ders Adı KÜLTÜREL İNCELEMELERE GİRİŞ Kod SOSY4096
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Sosyoloji bölümü öğrencilerinin, karmaşıklaşan ve tek bir disiplin ya da yaklaşımla kavranması gittikçe zorlaşan modern toplumun ve gündelik hayatın incelenmesinde yeni imkanlar sunan bir çalışma alanı olarak kültürel incelemeler hakkında bilgi ve deneyim sahibi olmakta; modern hayata ilişkin yeni sorular sorabilme, farklı açılardan yaklaşabilme imkanı bulmaktadırlar.

İçerik

Kültür, kültür sosyolojisi, kültürel teori gibi kavram ve yaklaşımlara ilişkin tarihsel ve eleştirel bir değerlendirme yapmak; kültürel incelemeler alanının temel kavramlarını, kurucu ve öne çıkmış isimlerini, bu alanda kullanılan yöntemler ve çalışmaları tartışmak.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, çağdaş sosyal bilimler içinde 1950 sonrasında hızla gelişen yeni bir inceleme alanı olarak Kültürel İncelemeler'in tarihsel gelişim sürecine, temel kavramlarına, yaklaşımlarına, bu alanın önde gelen düşünürlerine, temel inceleme konularına, yöntem tartışmalarına ve interdisipliner çalışma tarzlarına ilişkin kapsamlı ve derinlikli bir bilgi sahibi olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve Tartışma.

Kaynaklar

Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, İletişim Yay., 2011; Raymond Williams, Kültür, İmge Kitabevi, 2010; Köksal Alver ve Necmettin Doğan (ed.), Kültür Sosyolojisi, Hece Yay., 2007; Armand Mattelart ve Erik Neveu (ed.), Kültürel İncelemelere Giriş, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yay., 2007; Norbert Elias, Uygarlık Süreci, c. I, İletişim Yay., 2009; Terry Eagleton, Kültür Yorumları, Ayrıntı Yay., 2011; Terry Eagleton, Kuramdan Sonra, Literatür Yay., 2006; Philip Smith, Kültürel Kuram, Babil Yay., 2005; Laura Desfor Edies, Uygulamalı Kültürel Sosyoloji, Babil Yay., 2007; Simon During (ed.), The Cultural Studies Reader, Routledge, 1999; Lawrance Grossberg, Cary Nelson, Paula A. Treichler (eds.), Cultural Studies, Routledge, 1992; A. Kroeber ve C. Kluckhohn, Culture, Meridian Books, 1952; David Swartz, Kültür ve İktidar: Pierre Bourdieu'nün Sosyolojisi, İletişim Yay., 2011.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Kültürel İncelemelere Giriş dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.