SOSYAL TABAKALAŞMA

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL TABAKALAŞMA Kod SOSY3022
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞEN ŞATIROĞLU

Dersin Amacı

Sosyolojide toplumsal tabakalaşma, sınıf ve eşitlik/eşitsizlik konularının nasıl farklı şekillerde ele alınıp çözümlendiğini incelemektir. Ayrıca güncel gelişme ve farklılaşmaları da ele almak amaçlanmaktadır.

İçerik

Ders, temel kavramlardan ve kuramlardan başlayarak , sınıf-tabaka, statü-sınıf, yeni orta sınıf, hayat tarzı ve gelir-eğitim-meslek etkenlerine bağlı olarak toplumda ortaya çıkan bireysel ve grupsal farklılaşmaları inceleyecektir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciler, sosyolojik çözümlemenin ayrılmaz bir unsuru olan tabaka/sınıf konusunu farklı yansımaları ile kavrayacaklar ve güncel toplumların hiyerarşik yapısına dair de bilgi sahibi olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Konu anlatımı-tartışma

Kaynaklar

Ahmet Zeki Ünal, Toplumda Tabakalaşma ve Hareketlilik, Birleşik Yayınevi Lürfi Sunar (ed), Türkiye'de Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Matbu Kitap Ali Şimşek, Yeni Orta Sınıf, L&M Yayıncılık Randall Collins, Sosyolojide Dört Gelenek, Sentez Yayınları M. Ecevit, F. Güneş (ed), Toplumsal Tabakalaşma ve Eşitsizlik, Anadolu Üniversitesi Yayınları Mills, Toplumsal Tabakalaşma Sosyolojisi, SBF dergisi, 1964, c:19, s:3 F. Karakaya, Son Klasik İlk Modern P.A. Sorokin ve Toplumsal Hareketlilik, Sosyoloji Dergisi, 36 Bryan Turner, Klasik Sosyoloji, İletişim Yayınları Bryan Turner, Statü, Doruk Yayınları Sosyoloji Dergisi, c:36, s:1 Lütfi Sunar, SOSYAL TABAKALAŞMA - Kavramlar, Kuramlar ve Temel Meseleler, Nobel Yay., F. Alpkaya ve Bülent Duru, 1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-2-9-10-11-14. çıktılarda yüksek katkı sağlamaktadır

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.