SİVİL TOPLUM VE GÖNÜLLÜLÜK

İzlence Formu

Ders Adı SİVİL TOPLUM VE GÖNÜLLÜLÜK Kod SOSY3182
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

Bu dersi alan öğrencilerin Sivil Toplum ve Gönüllülük konusunda kavramsal yeterlilik kazandırmak ve bir STK profesyoneli veya gönüllüsu ̈olarak daha verimli olabilmek için izleyecekleri stratejik bilgileri kazandırmak

İçerik

Bu derste, öncelikle STK, baskıgrupları, kamusal alan, sivil toplum ve gönüllülük kavramlarının geniş biçimde tartışılacak veT ürkiye’de Devlet-Sivil Toplum ilişkisi işlenecektir. Baskı Grupları ve Çalışma biçimleri, ulusal ve uluslararası STK’ların temel çalışma biçimleri, STK’larda halkla ilişkiler uygulamaları, gönüllüyönetimi, sosyalgirişimcilik, savunuculuk konuları işlenecektir. Türkiye'deki STK ve gönüllü kuruluşlar bağlamında ortaya çıkan sorunlar, tartışmalar ve bunun toplum üzerindeki etkileri ele alınacaktır. Türkiye'dekiSTK'lar ilgili saha çalışmaları yapılacak, sahada çalışan uzman gönüllüler ve STK yöneticileri derse katkı sunacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciye; sivil toplum olgusunun, tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranması, bu suretle öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans, tartışma

Kaynaklar

Ders Okuma Metni (Zorunlu): Yusuf Adıgüzel , "İstanbul’Un Kültürel Sermayesine Hemşehri Derneklerinin Katkısı", Uluslararası Göç Sempozyumu, TÜRKİYE, 8-11 Aralık 2005, pp.237-248, Yusuf Adıgüzel , "Esenler'De Yaşamak, Memlekette Ölmek: Göç Ve Kente Uyum Sürecinde Hemşehrilik", Göç, Kentleşme ve Aidiyet Ekseninde Esenleri Anlamak, Murat Şentürk, Ed., Esenler Şehir Düşünce Merkezi Yayınları, İstanbul, ss.185-221-, 2012, Yusuf Adıgüzel, Göç Sosyolojisi, Ders döneminde AKSİS üzerinden paylaşılacak metinler, internet- gazete- dergi kaynakları.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Derslerde öğrenciye sosyolojik dikkatin neye ve nasıl odaklandırılacağı, bu dikkatin kavram ve araçları başlangıç düzeyinde kazandırılacaktır. Program yeterliliklerinden Madde 1,2,5,6,7,10,11' e katkısı daha çok olup Madde 3,4,8,9'a katkısı daha azdır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.