TOPLUMSAL BENLİK KİMLİK VE SOSYAL TEORİ

İzlence Formu

Ders Adı TOPLUMSAL BENLİK KİMLİK VE SOSYAL TEORİ Kod SOSY3138
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET EMİN BALCI

Dersin Amacı

Bu dersin amacı geç-modern toplumsal hayatta birey ve toplumsal yapılararasındaki ilişkiyi tanımlayan temel kavram ve açıklamaları ele almak ve gündelik yaşamdaki birdizi toplumsal fenomenşn sosyolojik arka planını öğrenciye aktarmaktır

İçerik

Bu ders, toplumsal olarak benliğin inşa edilme sürecini bireyin kendini ve diğerlerini tanımlama etkinliği olan kimlik kavramı çerçevesinde ele almayı ve çağdaş sosyal teori tartışmaları bağlamında değerlendirmeyi içermektedir

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğenciler benliğin modern ve post-modern toplumsal koşullaraltında kurulma, sosyalleşme ve kendi üzerine düşünme süreçleri konusunda bilgi edinecek ve çağdaş toplum tartışmalarını değerlendirecek bir bakış açısı ve bilgi birikimine sahip olacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

konferans, tartışma

Kaynaklar

Z. Bauman, ÖZGÜRLÜK VE BAĞIMLILIK, Sosyolojik Dşünmek, s.29-46, Berger ve Luckaman, gerçekliğin sosyal inşası , Anthony Giddens, “Zaman, Mekan ve Toplumsal Değişme”, Sosyal Teorinin Temel Problemler içinde, Paradigma Yayınları, s.375-421 Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu içinde “Performanslar”, Metis Yayınları,s. 29-81 Alain Coulon, “I,II,III,IV” bölümler, Etnometodoloji içinde, Küre Yayınları,s. 9-56 David Swartz, “Pierre Bourdieu’ye Giriş” ve “ Habitus: Bir Kültür ve Eylem Kuramı”, Kültür ve İktidar içinde, İletişim Yayınları, s. 11-28 ve s. 137-166 P. Bourdieu, Düşünümsel Bir Antropoloji İçin Cevaplar içinde “Alanların Mantığı” ve “Habitus, illusio ve Akılcılık”,s.79-101 ve 103- 133 Louis Althusser, Yeniden Üretim Üzerine içinde “İdeolojik Devletin Aygıtları”, İthaki Yayınları T. Adorno, KültürEndüstrisi: Kitlelerin Aldatılışı Olarak Aydınlanma, KültürEndüstrisi içinde, İletişim Yayınları, s. 47-108 Georg Simmel, Moda Felsefesi, Modern Toplumda Çatışma içinde, İletişim Yayınları, s. 103-134 Matei Calinescu, Modernliğin Beş Yüzü İçinde “Kitsch” bölümü,Küre Yayınları, s. 251-292 Philippe Corcuf, “Bireycilik Sorunu”, Versus Yayınları Richard Sennet, Kamusal İnsanın Çöküşü, Ayrıntı Yayınları, s.15-67 Jean Baudrillard, “ Gerçeğin Yerini Alan Simulakrlar”, Simulakra ve Simulasyon içinde Doğu-Batı Yayınları, s. 13-69 Neil Postman, “Araç, Metafordur” ve “Epistemoloji Olarak Medya”, Televizyon Öldüren Eğlence içinde, s.11-24 ve 25-39 Judith Butler, Cinsiyet Belası içinde “Cinsiyet/Toplumsal Cinsiyet/Arzunun Özneleri”, Metis Yayınları, s. 43-95 Zygmunt Bauman, Parçalanmış Birlik, Akışkan Aşk içinde, Versus Yayınları, s.164-212

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

bu dersin öğrenim çıktılarının program yeterliliklerine katkısı 4'dür

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.