AİLE SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı AİLE SOSYOLOJİSİ Kod SOSY22179
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞEN ŞATIROĞLU

Dersin Amacı

Bu dersin amacı Batı ve Türkiye literatüründe aile kurumunu, toplumsal temellerini, günümüzde ailenin yapısını ana hatları ile incelemektir.

İçerik

Ders, aile sosyolojisi üzerine geliştirilen çeşitli yaklaşım ve görüşleri incelemektedir.

Öğrenme Çıktıları

Ders günümüzde en çok tartışılan konulardan biri olan aile konusunda öğrencilerimizin farklı kuramları ve görüşleri bilerek yorumlama hedefini taşımaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma

Kaynaklar

• Ferhunde Özbay, Aile Kent ve Nüfus, İletişim Yayınları . Ferhunde Özbay, Özbay, F. (2014). Akrabalık ve komşuluk ilişkileri, Türkiye aile yapısı araştırması: tespitler ve öneriler, Ankara, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı . Aile Sosyolojisi (ed: Aytül Kasapoğlu, Nadide Karkıner) AÖF Yayınları. • Alan Duben, Kent, Aile, Tarih, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. • Alan Duben-Cem Behar, İstanbul Haneleri, İletişim Yayınları, İstanbul, 1998. • Anthony Giddens; Elimizden Kaçıp Giden Dünya, Alfa Yay. • Anthony Giddens, Sosyoloji-Eleştirel Bir Yaklaşım, Birey Yayınları, İstanbul, 1994. • Ayşen Şatrıoğlu, “Ziya Göklap’in Aile Konusundaki Görüşleri”, Ziya Gökalp, (Ed: Korkut Tuna, İsmail Coşkun), Kültür ve Turizm Bakanlığı Yayınları, Ankara, 2011. • Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım, Ankara, 1991. • Değişen Toplumda Değişen Aile (ed: Nurşen Adak), Siyasal Kitabevi, 2012. . Çiğdem Kağıtçıbaşı, Benlik, Aile ve İnsan Gelişimi Kültürel Psikoloji, Koç Ün. Yayınları, İstanbul, 2010. • Emre Kongar, İzmir' de Kentsel Aile, Remzi Kitabevi. • Emre Kongar, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, Remzi Kitabevi. • Friedrich Engels, Ailenin Özel Mülkiyetin ve Devletin Kökeni, Sol Yayınları, Ankara, 1998. • Fernand Braudel, Akdeniz, Metis Yayınları, İstanbul, 1991. • Gordon Marshall, Sosyoloji Terimleri Sözlüğü. • İbrahim Yasa, Türkiye'nin Toplumsal Yapısı, TOAİE, Ankara, 1973. • İlber Ortaylı, Osmanlı Toplumunda Aile, Pan Yayıncılık, İstanbul, 2002. • Mübeccel Kıray, Ereğli, İletişim Yayınları. • Önal Sayın, Aile Sosyolojisi, Ege Üniversitesi E.F.Y., İzmir, 1990 . Talcott Parsons, The American Family • Tom Bottomore, Toplum Bilim, Beta, İstanbul, 1984. . Toplumsal Cinsiyet Tartışmaları, Kollektif, Dipnot Yayınları • TÜİK verileri. • Türkiye'de Ailenin Değişimi, Toplum Bilimsel İncelemeler, TSBD yay, 1984. . Türkiye aile yapısı araştırmaları, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı . Frédéric le Play, Seçilmiş Metinler, Heretik yayınları . F.Alpkaya ve B. Duru, 1920'den Günümüze Türkiye'de Toplumsal Yapı ve Değişim, Phonenix Yay. . A. Şatıroğlu, M. Akbıyık, http://tjs.istanbul.edu.tr/article/yeni-proje-konutlar-ve-yeni-cekirdek-aileler-2/

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1. ve 2. çıktılar açısından yüksek katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.