SAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ

İzlence Formu

Ders Adı SAHA ARAŞTIRMA TEKNİKLERİ Kod SOSY2178
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞEN ŞATIROĞLU

Dersin Amacı

Bu derste öğrencilerin bir alan araştırmasını yapabilmek için izlemeleri gereken aşamalar hakkında bilgiler verilmekte ve araştırmayı tasarlamaları istenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin SPSS programını tanımaları, veri girişi ve giriş düzeyinde veri analizi yapabilmelerini sağlamaktır

İçerik

Ders alan araştırma tekniklerini tanıtmakta ve anket tekniği üzerine odaklanmaktadır. Ayrıca temel seviyede SPSS uygulamaları hakkında öğrenciler bilgilendirilmektedir.

Öğrenme Çıktıları

Ders öğrencileri Sosyolojide alan çalışması yapacak bilgi ve beceri sahibi olmalarını hedeflemektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma, bilgisayar kullanımı ve sunum

Kaynaklar

• Ali Yıldırım-Hasan Şimşek, Nitel Araştırma Yöntemleri, Seçkin Yayınları . Muzaffer Sencer, Toplumbilimlerinde Yöntem, Beta Yayınları • Birsen Gökçe, Toplumsal Bilimlerde Araştırma, Savaş Yayınevi • Elif Kuş, Nicel-Nitel Araştırma Teknikleri, Anı Yayıncılık • W. L. Neuman, Toplumsal Araştırma Yöntemleri I-II, Yayın Odası • Belkıs Kümbetoğlu, Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Araştırma ve Yöntem, Bağlam Yayınları • Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi . Rauf Arıkan, Anketler ve Anket Soruları, Nobel Yayınları . Türker Baş, Anket, Seçkin Yayınları . D. Della Porta, M. Keating, Sosyal Bilimlerde Yaklaşımlar ve Metodolojiler, Küre Yay. . Sosyoloji ve Yöntem, Sosyoloji Seminerleri 2, Alfa Yayınları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

3-4-5-8 ve 14. çıktılara yüksek değerde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.