TÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK SOSYOLOGLARI VE ESERLERİ Kod SOSY2173
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Batılılaşma tecrübemizin bir ürünü olarak ortaya çıktığına ve temel özelliklerini bu süreç içerisinde kazandığına inandığımız Türk sosyolojisinin başlıca ilgi konularının bir değerlendirmesini yapmak ve Ziya Gökalp, Prens Sabahattin, Niyazi Berkes, Hilmi Ziya Ülken, M. Belik Kıray, Behice Boran, Şerif Mardin vb. Türk sosyolojisine önemli katkılarda bulunmuş sosyologlarımızın düşüncelerini ve eserlerini tanıtmaktır

İçerik

Türkiye'de sosyolojinin yaşadığı serüven, kurucu isimleri, başlıca ekoller ve Türk sosyolojisinde iz bırakmış, temsil kabiliyeti yüksek eserleri ve yaklaşımları değerlendirmek

Öğrenme Çıktıları

Sosyoloji bölümü öğrencilerinin Türkiyede sosyolojinin gelişimi, sosyoloji alanında ülkemizde yapılan çalışmalar ve gerek söz konusu çalışmalar ve gerekse de bu çalışmaları yapan sosyologlarımıza ilişkin ilk elde belirli bilgilere, ikinci olarak da bu konularda daha ileri çalışmalar yapmak isteyenler için başvuru kaynaklarının bilgisine sahip olmaktadırlar.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

Aynur İlyasoğlu, “Türkiye’de Sosyolojinin Gelişmesi ve Sosyoloji Araştırmaları”, Cumhuriyetten Günümüze Türkiye Ansiklopedisi, İstanbul: İletişim Yay., s. 2164-2174. Baykan Sezer, “Türk Sosyologları ve Eserleri I”, Sosyoloji Dergisi, sy. 1, 1988-1989, s. 1-97. Baykan Sezer, “Türkiye’de Sosyoloji”, Sosyolojinin Ana Başlıkları, İstanbul: İ.Ü.E.F. Yay., 1985, s. 183-206. Baykan Sezer, Türk Sosyolojisinin Ana Sorunları, İstanbul: Sümer Kitabevi. Çağatay Özdemir (ed.), Türk Sosyolojisi, 2 cilt, Ankara: Phonex Yay., 2009. Emre Kongar, Türk Toplumbilimcileri, 2 cilt, İstanbul: Remzi Kitabevi, I. Cilt: 1982, II. Cilt: 1988. Kemal Karpat, Türkiye Demokrasi Tarihi: Sosyal, Kültürel ve Ekonomik Temeller, Timaş Yayınları, 2012. Lütfi Erişçi, “Türkiye’de Sosyolojinin Tarihçesi ve Bibliyografyası”, Sosyoloji Dergisi, c. I, sy. 1, 1942. Mübeccel Belik Kıray, Ereğli: Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası, Bağlam Yayınları, 2000. Niyazi Berkes, Türkiye’de Çağdaşlaşma, Yapı Kredi Yayınları, 2012. Prens Sabahaddin, Gönüllü Sürgünden Zorunlu Sürgüne: Bütün Eserleri, Yapı Kredi Yayınları, 2007. Şerif Mardin, Jön Türklerin Siyasi Fikirleri, İletişim Yayınları, 2005. Şerif Mardin, Yeni Osmanlı Düşüncesinin Doğuşu, İletişim Yayınları, 1998. Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, Liva Yayınları, 2012. Ziya Gökalp, Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Akçağ Yayınları, 2010.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

"Türk Sosyologları ve Eseleri" başlıklı bu ders, Türkiye'de sosyoloji öğretimi gören öğrencilerin sosyolojinin Türkiye'deki macerasını kronolojik ve tematik olarak öğrenmeleri açısından önemli bir katkıda bulunmaktadır. Ayrıca bu ders kapsamında değerlendirilen sosyologların çalışma konuları, Türkiye'de sosyoloji çalışmaları yürütecekler için Türkiye'nin koşullarını,problemlerini kavramaları açısından da vazgeçilmez bir katkıda bulunmaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.