BİLİMSEL BİLGİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ

İzlence Formu

Ders Adı BİLİMSEL BİLGİNİN SOSYOLOJİK TEMELLERİ Kod SOSY2145
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

İçerik

Bu ders bilimsel bilginin ortaya çıktığı tarihsel ve toplumsal koşullar bağlamında, bilimin modern toplumsal hayatta üstlendiği anlam ve rolleri bilimin kendi içkin tarihi ve sosyolojik teorinin kesişim alanında değerlendirmeyi içermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Bu dersi alan öğrenciler, bilimsel bilginin dayandığı toplumsal bağlamı öğrenme, genelde bilginin özelde bilimsel bilginin toplumsal düzen içinde kazandığı işlevi idrak etme ve bilimsel nesnelliği eleştirel bir açıdan yorumlama becerisi kazanacaklardır. Bu dersi alan sosyoloji öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşam boyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine de iyi derecede katkı sağlamaktadır.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve Tartışma

Kaynaklar

Alain Chalmers, Bilim Dedikleri, Paradigma Yayınları, 2008. Bekir Balkız ve Vefa Saygın Öğütle, Bilim Sosyolojisi İncelemeleri: Temel Yaklaşımlar, Kavramlar ve Tartışmalar, Ankara: Doğu-Batı Yay., 2010. Brian Fay, Çağdaş Sosyal Bilimler Felsefesi, Ayrıntı Yay., 2001. C. Wright Mills, Toplumbilimsel Düşün, Der Yay., 2007. Gulbenkain Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları Hüsamettin ARSLAN, Epistemik Cemaat, Paradigma Yayınları. John Urry ve Russel Keat, Bilim Olarak Sosyal Teori, İmge Yay. Jürgen Habermas, Sosyal Bilimlerin Mantığı Üzerine, Kabalcı Yay., 1998. Martin Jay, Diyalektik İmgelem, Ara yay. Michel Foucault, Bilimlerin Arkeolojisi Üzerine, Felsefe Sahnesi içinde, Ayrıntı Yayınları. Ömer Demir, Bilim Felsefesi, Bursa: Sentez Yay., 2012. Patrick Baert, Sosyal Bilimler Felsefesi: Pragmatizme Doğru, Küre Yay., 2010. Paul Fayerebend, Yönteme Karşı, Ayrıntı Yayınları Steven Shapin, Bilimsel Devrim, Doruk Yayınları. Barry Barnes, Thomas Kuhn ve Sosyal Bilimler, Paradigma Yay., 2008.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.