TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI

İzlence Formu

Ders Adı TÜRKİYENİN TOPLUMSAL YAPISI Kod SOSY2170
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

Bu dersin amacı, Türk toplumunun yapısını teorik, tarihsel ve siyasi, iktisadi, dinî gibi çeşitli açılardan ele alarak bu alandaki mevcut literatürü eleştirel bir analize tabi tutmaktır.

İçerik

Derste Türk toplumunun yapısı sosyolojinin alanına giren çeşitli açılardan ele alınacaktır. Öncelikle toplumsal yapı kuramları tanıtılacak, kısaca Türk toplumunun tarihsel boyutu incelenecektir. Daha sonra Türk toplumunun siyaset, iktisat, din, etnisite ve mekansal dağılım (köy, kasaba ve kent tecrübeleri) gibi açılardan tanınmasına yönelik okuma ve tartışmalar yapılacaktır. Son olarak demografik dağılım ve göç, istatistik veriler, isim koyma davranışları, günlük hayat taktikleri, kadın-erkek ilişki ve rolleri, memleket ilişkileri, trafik, spor, hukuk, dizi tercihleri gibi çeşitli kültürel alanlardan hareketle Türk toplum yapısının nasıl tanınabileceğine dair karşılaştırmalı analizlere yer verilecektir.

Öğrenme Çıktıları

Toplum özelliklerimiz konusunda bütünsel bir bakış açısı elde ederek günümüz sorunlarının anlaşılması ve çözümü yönünde donanım sağlamak.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma.

Kaynaklar

Başak, S. (2016). Türkiye’de Sosyolojide Yapı Araştırmaları. Içinde L. Sunar (Ed.), Türkiye’de Toplumsal Değişim (3. baskı, ss. 37–66). Ankara: Nobel. [30] Tabakoğlu, A. (2016). "Osmanlı İçtimai Yapısının Ana Hatları". M. Zencirkıran (Ed.), Dünden Bugüne Türkiye’nin Toplumsal Yapısı içinde (s. 19-40) (5. baskı). Dora Yayinlari. [22] Said Halim Paşa. (2017). Buhranlarımız ve Son Eserleri (13. baskı). İstanbul: İz Yayincilik içinde ""Meşrutiyet"" bölümünden seçme, ""Meşrutiyet Anayasası Sosyal Yapımıza Uygun Değildir"" (s. 14-30) [17] Mardin, Ş. (2016). Türkiye’de Toplum ve Siyaset Makaleler 1 (22. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari. Içinde “Türk Siyasasını Açıklayabilecek Bir Anahtar: Merkez-Çevre İlişkileri” (s. 30-66) [37] Küçükömer, İ. (y.y.). Batılaşma-Düzenin Yabancılaşması (1. baskı). Bağlam Yayincilik içinde “Türkiye Batılaşamaz!” (s. 13-28) [16] Buğra, A. (2015). Devlet ve İşadamları. (F. Adaman, Çev.) (9. baskı). İletişim Yayınları içinde “Türk İşadamlarının Toplumsal Kökenleri” (83-104) [22] Akşit, B., Şentürk, R., Küçükkural, Ö., & Cengiz, K. (2012). Türkiye’de Dindarlık Sosyal Gerilimler Ekseninde İnanç ve Yaşam Biçimleri (1. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari içinde "Denizli" (s. 156-202) [47] Yaman, Ö. M. (2016). Apaçi Gençlik: Gençlerin Toplumsal Davranış ve Yönelimleri: İstanbul’da “Apaçi” Altkültür Grupları Üzerine Nitel Bir Araştırma (1. baskı). Bi̇r Yayincilik içinde "3.2.1 Akran İlişkileri" (s. 186-202) [17] Abadan Unat, N. (2017). Türk Dış Göçünün Aşamaları: 1950’li Yıllardan 2000’li Yıllara. Içinde A. Kaya & B. Şahin (Ed.), Kökler ve Yollar: Türkiye’de Göç Süreçleri (3. baskı). İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 3-18 [16] Şevki, M. A. (1968). Osmanlı tarihinin sosyal bilimle açıklanması ve öteki makaleleri. (M. Sencer, Ed.). İstanbul: Elif içinde “Ülkeyi Tanıma Yolu: Monografik İncelemelere Doğru” [1931] (s. 137-151) [14] Kıray, M. B. (2000). Ereğli / Ağır Sanayiden Önce Bir Sahil Kasabası (3. baskı). Bağlam Yayincilik içinde “Giriş: Problem” (s. 11-18) ve “Özet ve Sonuçlar” (s. 213-219) [15] Erder, S. (2013). İstanbul’a Bir Kent Kondu: Ümraniye (5. baskı). İleti̇şi̇m Yayinlari içinde “Göçün Canlandırdığı İlişkiler: Köken” (s. 225-252) [28] Akarçay, E., & Suğur, N. (2015). Dışarıda Yemek: Eskişehir’de Yeni Orta Sınıfın Fast-Food Yeme-İçme Örüntüleri. Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, 18(1), 1–29. [29]

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.