KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı KÜÇÜK GRUPLAR SOSYOLOJİSİ Kod SOSY1002
Kredi 3 AKTS 5
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. AYŞEN ŞATIROĞLU

Dersin Amacı

Öğrencileri sosyolojik düşünmeye teşvik etmek üzere öncelikler toplum ve sosyoloji üzerine tartışmalar yapmayı amaçlamaktadır. Ayrıca grupları tanımladıktan sonra grup çalışmalarının sosyolojide ortaya çıkış ve gelişmesini endüstri bağlamında ele alarak konuyu incelemektedir.

İçerik

Ders, toplum ve sosyolojinin tanımlanmasından başlayarak birey ve toplum, grup ve toplum konularında temel bilgiler vermektedir.

Öğrenme Çıktıları

Öğrencilerin mikro ölçekte toplumsalı anlama becerisi kazanması hedeflenmektedir

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma

Kaynaklar

• Amiran Kurtkan, Genel Sosyoloji, Filiz Kitabevi, 4. baskı, İstanbul, 1986. • Anthony Giddens, Sosyoloji, Birey Yayıncılık, İstanbul, 1994. • Anthony Giddens, Sosyoloji, Kırmızı Yayınları, İstanbul, 2008. • Barlas Tolan- Galip İsen- Veysel Batmaz, Sosyal Psikoloji, Adım Yayınları, Ankara, 1991. • Barlas Tolan, Çağdaş Toplumun Bunalımı Yabancılaşma ve Anomi, Ankara İktisadi ve Ticari İlimler Akademisi Yayınları, Ankara, 1981. • Barlas Tolan, Toplum Bilimlerine Giriş, Adım Yayınları, Ankara, 1991. • Çiğdem Kağıtçıbaşı, Kültürel Psikoloji, YKY, İstanbul, 1998. • Doğan Ergun, 100 soruda Sosyoloji, K Kitaplığı, İstanbul, 2003 • Donald Light, Jr; Suzanne Keller, Sociology, Alfred A. Knopf, New York, 1985. • Emile Durkheim, İntihar- Toplumbilimsel İnceleme, Türk Tarih Kurumu Basımevi, Ankara, 1986. • George Simmel, “The Persistence of Social Groups”, American Journal of Sociology, Vol. 3, No. 5 (Mar., 1898), pp. 662-698 • George Simmel, “The Persistence of Social Groups II”, American Journal of Sociology, Vol. 3, No. 6 (May, 1898), pp. 829-836 • George Simmel, “The Persistence of Social Groups III”, American Journal of Sociology, Vol. 4, No. 1 (Jul., 1898), pp. 35-50 • Georges Gurvitch, Sosyoloji ve Felsefe, Değişim Yayınları, İstanbul, 1985. • Gordon Childe, Kendini Yaratan İnsan, Varlık Yayınları, İstanbul, 1983. • Gordon Childe, Tarihte Neler Oldu, Alan Yayıncılık, İstanbul, 1990. • Gordon Marshall, Sosyoloji Sözlüğü, Bilim ve Sanat Yayınları, Ankara, 1999. • Gulbenkian Komisyonu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yayınları, İstanbul, 1996. • Halil Ibrahim Bahar, Sosyoloji, USAK yayınları, Ankara, 2009. • J. Fichter (çeviri: N. Çelebi), Sosyoloji Nedir?, Toplum yayınları, Konya, tarihsiz. • J. H. Turner, Theoretical Principals of Sociology, Vol. 3, Springer, NewYork, 2010. • J.L. Moreno, Sosyometrinin Temelleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. • Kamil Kaya, Küçük Gruplar Sosyolojisi • Lewis A. Coser, Sosyolojik Düşüncenin Ustaları, De Ki Basım Yayım, Ankara, 2008. • Marksist Düşünce Sözlüğü, Yayın Yönetmeni: Tom Bottomore, İletişim Yayınları, İstanbul, 2002. • Maurice Duverger, Siyaset Sosyolojisi, Varlık Yayınları, İstanbul. • Max Weber, Sosyoloji Yazıları, Hürriyet Vakfı Yayınları, İstanbul, 1987. • Mehmet Demirkıran, Örgüt Sosyolojisi, Dora Yayınları, Bursa, 2012. • Memet Zencirkıran, “Örgüt ve Yönetim Kuramları”, Örgüt Sosyolojisi, Dora Yayınları, Bursa, 2012. • Mine Tan, Toplumbilime Giriş -Temel Kavramlar-, A.Ü. Eğitim Fakültesi Yayınları, Ankara, 1981. • Murat Sarıca, Fransız İhtilali, Gerçek Yayınevi, İstanbul, 1995. • Nurettin Şazi Kösemihal, “Önsöz”, Sosyometrinin Temelleri, İ.Ü. Edebiyat Fakültesi Yayınları. • Phyllis Deane, İlk Sanayi İnkılabı, TTK Basımevi, Ankara, 1994. • Raymond Aron, Sosyolojik Düşüncenin Evreleri, Bilgi Yayınevi, Ankara, 1994. • Raymond Williams, Anahtar Sözcükler, İletişim Yayınları, İstanbul, 2006. • T. B. Bottomore, Toplumbilim, Beta Yayınları, İstanbul, 1984. • Tamer Koçel, İşletme Yöneticiliği, Beta Yayınları, İstanbul, 1993. • Tom Bottomore- R. Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, V Yayınları, Ankara 1990. • Üstün Dökmen, Sosyometri ve Psikodrama, Sistem Yayıncılık, İstanbul, 1995. • William H McNeill, Dünya Tarihi, Çev: Alâeddin Şenel, İmge Kitabevi, Ankara, 1994. . Erving Goffman, Gündelik Yaşamda Benliğin Sunumu, Heretik Yayınları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

1-10-13. çıktılarla ilgili yüksek düzeyde katkı sağlamaktadır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.