TEMEL İSTATİSTİK

İzlence Formu

Ders Adı TEMEL İSTATİSTİK Kod SOSY1108
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. Dr. HAKAN BEKTAŞ

Dersin Amacı

Dersin amacı, öğrenciye temel istatistik kavramları benimsetmek, veri toplama, düzenleme, özetleme, kıyaslama konularını öğretmek ve temel olasılık kavramlarını ve olasılık dağılımlarını vermektir.

İçerik

-Temel İstatistik Kavramlar: İstatistiğin tanımı, birim tanımı ve türleri, vasıf ve şık kavramları, değişken kavramı ve türleri. -Veri toplama, ölçme, ölçekleme, verilerin grafiklerle sunumu. -Merkezi eğilim Ölçüleri: Duyarlı Ortalamalar (Aritmetik, Geometrik, Kareli ve Harmonik Ortalamalar), Duyarsız Ortalamalar (Mod, Medyan ve diğer bölenler). -Dağılma ve Değişkenlik Ölçüleri: Değişim Aralığı, Bölenler Aralığı, Ortalama Sapma, Standart sapma ve varyans, Değişim Katsayısı ve Standart değer. -Momentler: Orijine ve ortalamaya göre momentler, standart değişken momentleri. Eğiklik Basıklık Ölçüleri: Pearson ve Bowley katsayıları, Momentlere dayalı eğiklik basıklık ölçüleri. -Olasılık: Temel kavramlar, rastlantısal değişken, beklenen değer, Kesikli Olasılık Dağılımları (Binom, Hipergeometrik ve Poisson Dağılımları), Sürekli Olasılık Dağılımı (Normal Dağılım).

Öğrenme Çıktıları

Sayısal analiz yapabilme, nicel değişkenlerin özelliklerini belirleme, özetleme, yorumlama, kıyaslama becerisi edinmeleri beklenmektedir.

Yeterlilik İlişkisi

Aktif ders anlatımı, öğrencilere verilen ödevler ve uygulamalar.

Kaynaklar

Fazıl Güler, (2005), “İstatistik Metodları ve Uygulamaları”, Beta Yayınları, İstanbul. Durmuş Dündar-Nazan Çağlar,(2008), “İstatistik, Temel Bilgiler, Yöntemler ve Uygulamalar, Der Yayınları, İstanbul. Özer Serper, (1996),“Uygulamalı İstatistik I ve II”, Filiz Kitabevi, İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Bu ders ile öğrencilere temel istatistik bilgisi sunularak sayısal analiz yetenekleri geliştirilecektir.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.