SUÇ SOSYOLOJİSİ

İzlence Formu

Ders Adı SUÇ SOSYOLOJİSİ Kod SOSY9999
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi TUBA TOPÇUOĞLU

Dersin Amacı

Bu dersin en temel amacı öğrencilerin suç davranışı ile sosyal etkenlerin mikro, mezzo ve makro düzeydeki ilişkisini anlama noktasında kavrayışlarını artıracak teori ve ampirik yaklaşımları öğrenmesini sağlamaktır.

İçerik

Bu derste ilk olarak suça ilişkin olarak teori ve ampirik araştırma ilişkisine değinip kriminolojik düşüncenin kısa tarihine değindikten sonra makro, mezzo ve mikro düzeyde geliştirilen belli başlı sosyolojik teoriler ayrıntılı olarak ele alınmaktadır. İncelenen teoriler şunları içermektedir: yapısal teoriler, sosyal düzensizlik, gerilim/anomi teorileri, ayırıcı birliktelikler, nötrleştirme ve sosyal öğrenme teorileri, kontrol teorileri, sosyal tepki teorileri ve eleştirel yaklaşım. Ayrıca bu ders kapsamında suç mağduriyeti ve aile içi şiddet konuları ile kadın-suç, medya-suç, madde kullanımı-suç ve cezalandırma-suç ilişkileri de ayrıntılı ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Suç olayının özellikleri ve çeşitlilik içinde bir tanıma ulaşılacaktır. Bu yolla sosyoloji ve suç arasında karşılıklı birbiriyle ilişkisi ortaya koyulmuş olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Yüz yüze anlatım

Kaynaklar

Bal, H. (2016). Suç Sosyolojisi. Sentez Yayımcılık. Bradley, T. ve Walter, R. (2011). Introduction to Criminological Thought. (İkinci baskı). Auckland: Boston. Güçlü, İ. ve Akbaş, H. (2016). Suç Sosyolojisi: Kavram, Teori ve Uygulama. Seçkin Yayıncılık. Muş, E. (2016). Kriminoloji: Suç Teorileri ve Uygulamalar. Karınca Yayınları

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.