SOSYAL TEORİDE TEMEL PROBLEMLER

İzlence Formu

Ders Adı SOSYAL TEORİDE TEMEL PROBLEMLER Kod SSYJ9045
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Seçmeli Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YÜCEL BULUT

Dersin Amacı

Bu derste klasik sosyal teorinin oluşum süreci, klasik sosyal teori olarak adlandırılan devasa birikimi ortaya çıkaran düşünürleri, bu düşünürlerin katkılarını, endüstri devriminin yarattığı muazzam alt üst oluşların nedenlerini ve ne tür sonuçlar doğuracağını kavramaya çalışan, ileriye dönük önerilerde bulunan bu teorilerin toplumsalı ele alma biçimlerinde karşımıza çıkan problemler eleştirel bir perspektiften değerlendirilecektir.

İçerik

Bu derste, klasik sosyal teorinin oluşum süreci ve bünyesinde barındırdığı problem alanlarının tespiti ve tartışılması amaçlanmaktadır.

Öğrenme Çıktıları

Sosyoloji öğrencilerini, ders sonucunda, hem sosyolojinin oluşum sürecine ve tartışmalarına ilişkin birikim sahibi olacaklar ve hem de klasik sosyal teorinin çağdaş problemlerin anlaşılmasında muhtevi olduğu imkânların ve yetersizliklerinin farkına varacaklardır.

Yeterlilik İlişkisi

Tartışma.

Kaynaklar

Derek Layder, Sosyal Teoriye Giriş, Küre Yay., 2006; Anthony Giddens, Sosyal Teorinin Temel Problemleri, Paradigma Yay.; Anthony Giddens, Kapitalizm ve Modern Sosyal Teori, İletişim Yay. ; Alex Callinicus, Toplum Kuramı, İletişim Yay.; Gulbenkian Komisyonu Raporu, Sosyal Bilimleri Açın, Metis Yay.; Immanuel Wallerstein, Bildiğimiz Dünyanın Sonu, Metis Yay.; Georg Simmel, Bireysellik ve Kültür, Metis Yay.; Stephan Turner, Sosyal Teori ve Sosyoloji: Klasikler ve Ötesi, Küre Yay., 2008.; Robert Hollinger, Postmodernizm ve Sosyal Bilimler, Paradigma Yay.; Tom Bottomore ve Robert Nisbet, Sosyolojik Çözümlemenin Tarihi, Kırmızı Yay.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Sosyal Teoride Temel Problemler dersini alan Sosyoloji bölümü öğrencileri alana ilişkin kendilerine yöneltilen soruları araştırma ve cevaplama; ayrıca eleştirel düşünebilme ve Sosyolojik problemlere ilişkin çözüm üretebilme becerisini kazanabilme, sosyolojiye özgü sorularla ilgili olarak, bu temel kaynakları kullanarak çalışmalar yapabilme, alana ilişkin bilgileri analiz etme, yorumlama ve değerlendirme becerisini kazanma, mezunların, sosyolojiye ilişkin temel kavramsal yapı ve bilgilerle donanması, bir sistemi veya sistem bileşenlerini tasarlama ve modern tasarım yöntemlerini uygulama becerisine sahip olması, alanındaki uygulamaların evrensel ve toplumsal boyutlardaki etkilerinin bilincinde olması, yaşam boyu öğrenmenin gerekliliği bilincine sahip olması, bilgiye erişebilme ve kaynak araştırması yapabilme, veri tabanlarını ve diğer bilgi kaynaklarını etkin olarak kullanabilme becerisine sahip olması, farklı bilimler arasındaki bütünlüğü ve örtüşmeyi ortaya çıkararak yeni bilgilere ulaşabilme, bağımsız çalışabilme ve sorumluluk alabilme yetkinliği, ulusal eğitim sistemlerinin çeşitliliğinin göz önünde bulundurulup iş piyasasında kendini daha fazla gerçekleştirebilmesi, öğrenmek için hareketliliği artırmak ve yaşamboyu öğrenmeyi teşvik etmek, bilim ve teknolojideki gelişmeleri izleme ve kendini sürekli yenileme becerisine sahip olması, dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine olan katkısı iyi derecedir. Öğrencinin sahasında ürettiği veya elde ettiği verileri analiz ve sentez yapma, raporlama ve sunma becerisine sahip olması dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine orta derecede katkı sağlamaktadır. Son olarak uygulamalı sosyoloji kabiliyetine sahip Sosyolojik Bilgi Sistemleri ve Uzaktan Algılama teknolijlerini kullanabilen, gerek toplumsal kurumlar genelinde ve gerekse de yaşam alanları özelinde, gerek küresel ve gerekse de yerel ölçekte toplumsal yapılar, toplumsal dönüşümler, değişimler, gelişimler ve toplumsal süreçler gibi sosyolojik konularda öncü olabilme ve öğrencinin problemleri saptama, tanımlama, formüle etme ve çözme becerisine ise katkısı oldukça fazladır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.