İLETİŞİM VE SAVUNUCULUK STRATEJİLERİ

İzlence Formu

Ders Adı İLETİŞİM VE SAVUNUCULUK STRATEJİLERİ Kod STKU8010
Kredi 3 AKTS 8
Z/S Zorunlu Teorik Saat 3
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YUSUF ADIGÜZEL

Dersin Amacı

Bu seminerin amacı; STK'ların kurumsal yapısı, medya ve kamuoyunun oluşumu, savunuculuk kavramı ve savunuculuk yöntem ve biçimleri üzerine derinlemesine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranmasına yardımcı olmaktır.

İçerik

Bütün toplumun ve/veya toplumdaki dezavantajlı grupların hayatını doğrudan etkileyen sorunlara dikkat çekmek; yerel, ulusal ve uluslararası karar vericileri/yöneticileri sorunların çözümüne zorlamak ve kamu politikalarını etkilemek için STK’ların etkili bir savunuculuk stratejileri geliştirmesine ve güçlü bir iletişim yönetimine ihtiyacı bulunmaktadır. Bu derste ilk olarak stratejik iletişim yönetimi konusunda temel bilgiler ele alınacaktır. Sonrasında ise STK’larda savunuculuk stratejisinin nasıl geliştirilebileceği teorik bilgilerin yanı sıra Türkiye ve dünyadan örneklerle anlatılacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenciye; iletişim ve savunuculuk stratejilerinin tartışma ve sorun alanlarının, derslerin genel içerik ve kazanımlarının dışında derinliğine okuma ve tartışmalar yoluyla kavranması, bu suretle öğrencinin sosyolojik bakış açısının zenginleşmesi, kavramsal araçları kullanma yetisinin güçlendirilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans ve tartışma.

Kaynaklar

1. Sivil Toplumcunun El Kitabı (2004). Editör, Nafiz Güder, Sivil Toplum Geliştirme Programı, Yerel Sivil Girişimler Projesi: Ankara 2. Güder, N. (2009) Stö’ler İçin İletişim, İşbirliği Ve Kampanya Yürütme Kılavuzu STGM: Ankara 3. Aksakoğlu, Y. (20019) Sivil Toplum Örgütleri İçin Savunuculuk Rehberi, STGM: Ankara

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Derslerde öğrenciyeiletişim ve savunuculuk stratejileri bağlamında sosyolojik dikkatin neye ve nasıl odaklandırılacağı, bu dikkattin kavram ve araçları başlangıç düzeyinde kazandırılacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.