YENİLİK İKTİSADI

İzlence Formu

Ders Adı YENİLİK İKTİSADI Kod BITA3072
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi ŞEVKET KAMİL AKAR

Dersin Amacı

Bilimsel gelişmeler ve teknolojik yeniliklerin iktisadi gelişme ve ekonomik hayatın doğasıyla ilişkileri, etkileşimi ve modern ekonomilerin oluşumundaki rollerinin değerlendirilmesi hedeflenmektedir.

İçerik

Modern toplumsal refahın ve iktisadi gelişmenin en önemli faktörlerinden birisi olan teknolojik yenilikler, iktisadi büyüme ve kalkınmanın en önemli kaynaklarından birisi olduğu gibi, aynı zamanda sonuçlarından da birisi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu derste, ilkçağlardan itibaren, özellikle de sanayi devrimiyle birlikte iktisadi hayatın teknolojik yeniliklerle ilişkisi ve bu ilişki doğrultusunda her iki unsurun yaşadığı dönüşüm ele alınacaktır.

Öğrenme Çıktıları

- Teknolojik gelişme sürecine yönelik devlet müdahaleleri ve teknoloji politikaları araçları konusunda bilgilendirme - İktisadi hayat ve Teknolojik gelişme arasındaki ilişkiyi analiz edebilme - Teknolojik gelişme ve uluslararası rekabet bilincinin kazandırılması ve yönetebilme yeteneğinin kazandırılması - Farklı ekonomik teorilerde teknoloji ve Teknolojik değişimi irdelemek ve bilimsel yöntemleri yetkinlikle kullanabilmek"

Yeterlilik İlişkisi

Ders, genel olarak ilgili öğretim elemanının anlatımı yoluyla işlenmektedir. Ancak, derslerde özellikle problemlerin çözümü esnasında öğrencilerin katılımının sağlanması hedeflenmektedir. Ayrıca, öğrencilerin çalışma grupları oluşturarak ilgili konuları birlikte tartışarak çalışmaları; bu konulara ilişkin gazete, bilimsel dergi, kitap ve raporları takip etmeleri, ilgili haberleri izlemeleri özellikle önerilmektedir.

Kaynaklar

Alev Söylemez, Yeni Ekonomi. Chris Freeman ve Luc Soete, Yenilik İktisadı. Ergun Türkcan, Teknolojinin Ekonomi Politiği.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yenilik İktisadı dersi çerçevesinde ele alınacak konularla birlikte, Bilim Tarihi bölümü öğrencileri için, ülkelerin iktisadi büyüme ve kalkınmalarında teknoloji ve yeniliklerin rolü üzerinde analiz yapabilme yetisi kazandırılacak, böylece tarihsel bir perspektiften iktisadi düşünce hayatı ve pratikte yeniliklerin etkisine dair araştırma&değerlendirme yapma imkanı sağlanacaktır.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.