BİLİM VE MEDYA

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM VE MEDYA Kod BITA2018
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. BELKIS ULUSOY NALCIOĞLU

Dersin Amacı

Öğrencileri, Türk basın tarihi ve bilim gazeteciliğinin başlangıç ve gelişim süreçlerine dair bilgi sahibi kılmak.

İçerik

Ders kapsamında Osmanlı Devleti’nde (Türkiye’de) matbaacılık ve ardından gazetecilik faaliyetlerinin başlangıç dönemlerine ilişkin bilgi verilecektir. Gazeteciliğin Batıdan yaklaşık 200 yıl gecikmeli olarak görülmesinin nedenleri üzerinde durulacaktır. Bu bağlamda Batıda haberciliğin doğuşu konusuna da kısaca değinilecektir. Gazeteciliğin Türkiye’de gelişim süreci, tarihsel dönemlendirmeler dâhilinde ele alınacaktır. Tanzimat Dönemi, (II. Abdülhamid Han dönemi (Meşrutiyet Dönemi), 2. Meşrutiyet Dönemi, Cumhuriyetin ilk yıllarında Türk basını, dönemin siyasi, ekonomik, sosyo-kültürel ard bağlamı eşliğinde değerlendirilecektir. İlmî yayınlar üzerinde ayrıca durulacak olup, haber ve makale örnekleri aktarılacaktır. Dersin kapsamı 1928 harf inkılâbına kadar olan dönemle sınırlıdır. Derste ayrıca; Medya (kitle iletişim araçları), gazeteci, gazetecilik, bilim gazeteciliği, bilim gazetecisinin görev alanı, haber kaynakları, etik sorumlulukları, değişen küresel medya ortamında yeniden şekillenen bilim gazeteciliği konularına dair bilgi sunulacaktır. Bilim gazeteciliğinin görev tanımı ve çalışma pratiklerine dair bilgi sahibi olacaktır.

Öğrenme Çıktıları

Öğrenci dünyada hangi ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel şartların zorlamasıyla kitle iletişimin, özellikle yazılı basının ortaya çıktığına ve gelişimine dair bilgi sahibi olacaktır. Türkiye’de hangi ekonomik, siyasi ve sosyo-kültürel şartların zorlamasıyla kitle iletişimin, özellikle yazılı basının ortaya çıktığına ve gelişimine dair bilgi sahibi olacaktır. Öğrenci, Türkiye’nin yakın tarihine dair bilgi sahibi olacaktır. Türkiye’de bilim dergiciliği ve gazetelerdeki bilimsel haberlerin ortaya çıkışı ve gelişim sürecine dair bilgi sahibi olacaktır. Bu sayede gazeteci adayı olan öğrencilerin geçmişteki kişi, kurum ve yaşanmış olaylarla günümüzdeki bir kısım kişi, kurum ve olaylar arasında bağlantı kurma, karşılaştırma ve doğru yorumlar getirebilmelerine katkı sağlanabilecektir. Gazeteci, gazetecilik, bilim gazeteciliği, bilim gazetecisinin görev alanı, haber kaynakları, etik sorumlulukları, değişen küresel medya ortamında yeniden şekillenen bilim gazeteciliği konularına dair bilgi sahibi olacaktır. Bilim gazeteciliğinin görev tanımı ve çalışma pratiklerine dair bilgi sahibi olacaktır.

Yeterlilik İlişkisi

Dersler konuların öğretim üyesi tarafından aktarılması suretiyle işlenecektir. Bu arada öğrencilere yönetilebilecek sorularla, derse katılımları teşvik edilecektir.

Kaynaklar

Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, Osmanlı'da Muhalif Basının Doğuşu (1828-1878), Yeditepe Yayınları, İstanbul, 2013. Orhan Koloğlu, Halka Doğru Bilim, Türk Bilim Tarihi Kurumu Yayınları, 1997. Belkıs Ulusoy Nalcıoğlu, "Türkiye'de Dergiciliğin Sancılı Başlangıcı", Dergicilik Üzerine, Ed. Aslı Yapar Gönenç, Koyu Kitap Yayıncılık, İstanbul, 2012. Füsun Alver, "Bilim ve Gazetecilik Alanlarının Karşılaşması yada Bilimsel Metinlerin Popülerleşmesi: Bilim Gazeteciliği", Şövalyelik Mesleği Gazeteciliğin Uzmanlık Alanları, Ed. Şebnem Çağlar, Literatürk Yayınları, İstanbul, 2013, s. 23-88.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13. maddelerin düşüktür

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.