BİLİM TARİHÇİLERİ İÇİN TARİH YAZIMI

İzlence Formu

Ders Adı BİLİM TARİHÇİLERİ İÇİN TARİH YAZIMI Kod BITA2060
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi GAYE DANIŞAN

Dersin Amacı

Ders, bilim tarihi öğrencilerini, tarihyazımının temel meseleleri, tarihyazımının temel yöntemleri, tarih felsefesi ve ekolleri, ayrıca tarihsel araştırma yöntemleri konularına aşina kılmaktır.

İçerik

Ders, tarih yazımcılığının temel kavramlarını, yöntemlerini, ekollerini ve önemli isimlerini tarihi süreç içerisinde ele alır. Bu çerçevede Heredot'tan başlayarak, Ranke'ye, Ranke?den Annales Okulu'na, 20. Yüzyılın diğer önemli ekollerine ve Maduniyet ve Kolonyal Dönem sonrası tarihçiliği, Sözlü Tarih, Toplumsal-Ekonomik ve Kültürel Traih gibi yeni eğilimlere yer verir.Ayrıca Osmanlı ve Cumhuriyet dönemlerinde gelişen tarihçilik yaklaşımını da analitik olarak ele alır.Bir tarih metninin inşası için gerekli olan temel araştırma yöntemleri, kaynak kullanımı ve referans gösterme yöntemleri de dersin kapsadığı konulardandır.

Öğrenme Çıktıları

Dersi başarıyla tamamlayan öğrenci; Tarih yazıcılığı disiplininin geleneksel ve modern temel yöntem ve yaklaşımlarına aşina olur Tarihsel sürece disiplinlerarası bir bakış açısıyla yaklaşmanın önemini kavrar Herhangi bir tarih metnini hem yerel hem de global bir perspektif içinde anlamlandırmak için gereken temel bilgi birikimini edinir. Bir tarih mernini oluştururken hangi araştırma yöntemlerini kullanacağını, hangi kaynaklara nasıl ulaşacağını ve referans gösterme yöntemlerini kavrar.

Yeterlilik İlişkisi

Ders anlatımı ve sorulu-cevaplı interaktif katılım

Kaynaklar

Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji (ed. Ahmet Şimşek) (İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2011), Marc Bloch, The Historian?s Craft, Transl. Peter Putnam (New York: Alfred A. Knopf, 1959), 138-89.Georg G. Iggers, Historiography in the Twentieth Century: From Scientific Objectivity to the Postmodern Challenge (Hanover and London, Wesleyan Univ. Pr.: 1997).Peter Burke, The French Historical Revolution, Annales School 1929-89 (Stanford University Press, 1990).Gyan Prakash, ?Subaltern Studies as Postcolonial Criticism?, American Historical Review 99,5, (December 1994): 1475-1490.Immanuel Wallerstein, ?The Rise and Future Demise of the World Capitalist System: Concepts forComparative Analysis (1979),? From Modernization to Globalisation: Social Perspectives onInternational Development (Malden Ma: Blackwell, 1999), 190-209.Suraiya Faroqhi, Approaching Ottoman History: An Introducion to the Sources (Cambridge: CUP, 1999), 174-203.İhan Tekeli, Tarih Yazımı Üzerine Düşünmek, Dost Kitabevi Yay., Ankara, 1998.Türk Tarihinin Anahatları, 1930 (Yeniden Basım 1996),1-72.Tarih Nasıl Yazılır?: Tarihyazımı İçin Çağdaş Bir Metodoloji (ed. Ahmet Şimşek) (İstanbul: Tarihçi Kitabevi, 2011)

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Dersin öğrenme çıktılarından 1,2,9,11,12,14. maddelerin program yeterliliklerine katkısı yüksek; 3,4,7,8,10. maddelerin orta; 5,6,13.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.