TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II ( PARALEL )

İzlence Formu

Ders Adı TÜRK SOSYOLOJİ TARİHİ II ( PARALEL ) Kod SOSY3078
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET ALİ AKYURT

Dersin Amacı

Türk sosyolojisinin gündemini oluşturan tarihi, toplumsal ve siyasal koşullar tanıtılarak Türk sosyologları ve eserleri hakkında bilgi vermek amaçlanmaktadır.

İçerik

I. Dünya Savaşı'nın sonuçlanmasıyla başlayan yeni dönemin Türk sosyolojisine yansımaları konusunda bilgilenirler.

Öğrenme Çıktıları

Bu derste, Cumhuriyet dönemi Türk sosyolojisinde öne çıkan temalar, ekoller ve sosyologlar hakkında bilgi edinirler.

Yeterlilik İlişkisi

Konferans

Kaynaklar

1. Alim Arlı ve Yücel Bulut, “Türkiye’de sosyolojiyle 100. yıl: Mirası ve bugünü”, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Türk Sosyoloji Tarihi sayısı, sayı: 11, cilt: 6, s. 13-32. 2. Ahmet Zeki Ünal, Türk Sosyoloji Tarihinde Metodolojik Yaklaşımlar, Türkiye Araştırmaları Literatür Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2008, 123-172. 3. Ergün Yıldırım, Türk kimliğinin sosyoloji aracılığıyla inşası: 1908-1940, Sosyoloji Araştırmaları Dergisi, Cilt:5, Sayı: 2, Güz 2002, 143-160. 4. Mustafa Türkeş, Kadro Dergisi, Modern Türkiye’de siyasi düşünce: Kemalizm içinde, (ed. Tanıl Bora, Murat Gültekingil), İletişim Yayınları, Cilt 2, ss. 464-476. 5. Mehmet Fikret Gezgin, Türkiye’de Köy Sosyolojisi Çalışmalarına Toplu Bir Bakış (1923-1995), Sosyal yapı açısından genel sosyoloji-köy sosyolojisi ilişkileri içinde, ss. 162-168. 6. Kurtuluş Kayalı, “Türk Sosyolojisinin 80’lerde Yeniden Biçimlenişi”, Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ansiklopedisi, Cilt: 15, İletişim Yayınları, s. 1290- 1300.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Cumhuriyet dönemi Türk sosyolojisinde öne çıkan temalar, ekoller ve sosyologlar hakkında bilgi edinirler.

2020 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.