INTRODUCTION TO COSMOLOGY

İzlence Formu

Ders Adı INTRODUCTION TO COSMOLOGY Kod ASUB4197
Kredi 2 AKTS 4
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili İngilizce Dersi Veren Prof. Dr. TOLGA GÜVER

Dersin Amacı

Kozmolojiye Giriş dersinin amacı; Standart Teori çerçevesinde evrenin oluşum ve evriminin nasıl açıklandığının öğrenilmesidir.

İçerik

Makroskopik evrenle ilgili genel özellikler, Evren Modeli nedir? Neden Standart Model?, Dinamik Modellerin Formülasyonu, Kritik Kütle Yoğunluğu, Adyabatik genişleme - formülasyon, Erken evren - formülasyon, Radyasyon çağı, İlkel nükleosentez, Hidrojenin rekombinasyonu, Madde çağı, Mümkün nihai haller

Öğrenme Çıktıları

Bir bütün olarak evrenin tek bir astronomik nesne olarak anlaşılması / incelenmesi; Standart Teori çerçevesinde evrenin evriminin adım adım incelenmesi; evreni karakterize eden temel fizik parametrelerin kozmolojik evrim boyunca nasıl değiştiklerinin formülasyonu; Standart Modelin gözlemlerle karşılaştırılması; Standart Model çerçevesinde evrenin mümkün nihai hallerinin incelenmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Derslerin dikkatle ve kesintisiz takibi; derslerde açılan tartışmalara katılım; önerilen kaynakların incelenmesi; ödevler.

Kaynaklar

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Astronomi ve Uzay Bilimleri Bölümü ders programında mevcut pek çok dersin içeriğinde yer alan pek çok kavramın, evrenin bütünlüklü manzarasına yönelik bir kavrayış çatısı altında birleşerek, bütüne yönelik bir anlam kazanması.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.