YILDIZ ATMOSFERLERİ

İzlence Formu

Ders Adı YILDIZ ATMOSFERLERİ Kod ASUB4128
Kredi 3 AKTS 6
Z/S Zorunlu Teorik Saat 2
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Dr. Ögr. Üyesi MEHMET TAŞKIN ÇAY

Dersin Amacı

Yıldız atmosferlerinin ve yıldız atmosferlerinden nasıl bilgi çıkarılabileceğinin öğrenilmesi.

İçerik

1)Yıldız Atmosferlerine Genel Bir Bakış - Yıldız fotosferleri , Yıldız kromosferleri, geçiş bölgeleri ve koronaları , Yıldız rüzgarları , Yıldız atmosferlerinde Enerji Taşınım Şekilleri , 2) Radyatif Transferin Temelleri - Radyasyon alanı , Spesifik şiddet , Ortalama şiddet , Enerji yoğunluğu , Fluks , Radyasyon basıncı , Absorbsiyon ve emisyonlu bir gaz hacim içinde radyatif enerji transferi , Kaynak fonksiyonu S ? , 3)Yıldız Atmosferlerinde Radyatif Transfer - Radyatif transfer denklemi , Radyatif transfer denkleminin çözümü , 4) Kaynak Fonksiyonunun Derinliğe Bağlılığı , 5) Sürekli Absorbsiyon Katsayısı - Hidrojen için çeşitli absorbsiyon prosesleri , Boltzmann formülü , Saha denklemi , Güneşteki H - absorbsiyon katsayısı , Güneşte Helyum absorbsiyonu , Güneşte metalik absorbsiyon , Atom ve iyonlardan saçılma , 6) Basınç - Gaz basıncı , Elektron basıncı , Türbülans basıncının etkileri , Radyasyon basıncının etkileri , 7) Çizgi Oluşumu Teorisi - Optikçe ince çizgilerin oluşumu , Çizgi absorbsiyon katsayısı , Doppler profili , Voigt profili , Türbülans hareketlerinden dolayı çizgi genişlemesi , Çizgi profillerinin diğer bozulmaları , Optikçe ince çizgiler için eşdeğer genişlikler , Optikçe kalın çizgiler , Büyüme eğrisi , Atmosfer modelleri

Öğrenme Çıktıları

Yıldızların optik derinliği 1'den daha büyük olan atmosfer tabakalarından çok az foton gelmektedir. Bu durumda, yıldız ışığından mümkün olan tüm bilgiyi çıkarabilmek için çok incelikli ve karmaşık bir çalışmanın nasıl yapılması gerektiğinin öğrenilmesi.

Yeterlilik İlişkisi

Derse devam edilmesi ve dikkatle dinlenilmesi, derslere katılım, derste yapılan uygulama ve sunumlara katılım, verilen ödevlerin yapılması, önerilen kaynaklara bakılması.

Kaynaklar

Astrofiziğe Giriş I, Prof.Dr. H. Gökmen Tektunalı. İ.Ü Yayınları. 3575, (1990) Atom Spektroskopisinin Temelleri, C.M.Kulizade (Çeviren H. Gökmen Tektunalı), İ.Ü.Yayınları, 3855 (1995) Yıldız Astrofiziğine Giriş, Erika Böhm Vitensa (Çeviren Cafer İbanoğlu), Ege Ü. Yayınları, 154, 155, 156 (1996) İlgili Web siteleri ve diğer kaynaklar.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Yıldızlardan bize gelen elektromanyetik ışınım yardımıyle, gerekli fizik tanımları ile bilgilerin öğrenilmesi ve yıldız atmosferlerinin incelikli olarak anlaşılması. Dersin öğrenme çıktıları, program yeterlilik ilişkilerinden bir, iki, dört, beş, altı ve yedi numaralı maddelere orta düzeyde katkı sağlar.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.