ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I

İzlence Formu

Ders Adı ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ I Kod ASUB3186
Kredi 5 AKTS 6
Z/S Seçmeli Teorik Saat 4
Uygulama Saat 2 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Prof. Dr. YASEMİN AKKAYA

Dersin Amacı

Atom ve moleküllerin yapısının kavranması amaçlanmaktadır. Ayrıca kuvantum mekaniğinde verilen temel bilgilerin atom fiziğindeki karşılıklarının anlaşılması amaçlanır.

İçerik

Bohr Postülatları ve Hidrojen Atomunun Bohr Atom Modeli, De Broglie Dalgaları ve Kararlı Yörüngeler, Atomun Enerji Düzeyleri ve Franck Hertz Deneyi, Bir elektronlu atomda kuantum mekaniği ile incelenmesi, Hidrojen atomunun merkezi alan yaklaşımında Schrödinger dalga denkleminin çözümü, Yörünge açısal momentumu, Elektron spini ve Stern Gerlach deneyi, Spin açısal momentumu, Atomun manyetik momentleri,Spin yörünge etkileşimi, Hidrojen Atomunun enerji seviyeleri, Russell-Saunders kuplajı, Geçiş olasılıkları ve Seçim kuralları, Çok elektronlu atomlar, Hartree Fock öz uyumlu alan modeli, Slater determinantları, Periyodik tablo, Çok elektronlu atomlarda optik geçişler, Hund kuralları, Zeeman Olayı, Stark Olayı, Born Oppenheimer Yaklaşıklığı,İki atomlu moleküller,İki atomlu moleküllerde Vektör modeli,Atom orbitallerinin lineer kombinasyonundan molekül orbitallerinin oluşumu.

Öğrenme Çıktıları

Fizik ve ilgili alanlarda yeterli bilgiye sahip olma ve bu alanlardaki kuramsal ve uygulamalı bilgileri eğitim ve araştırma konularında kullanabilme becerisine sahip olabilecektir. Fizik alanında mevcut, güncel ve geleceğe yönelik problemleri saptama, tanımlama formüle etme ve çözme becerisi; bu amaçla uygun analitik yöntemler ve modelleme tekniklerini seçme ve uygulama becerisini kazanabilecektir. Atomik etkileşmeler ve bu etkileşmelerin kuralları hakkında bilgi sahibi olabilecektir. Atom ve moleküllerin incelenmesi için gerekli teorik ve deneysel yöntemleri kavrayabilecektir. Moleküllerin yapısı ve bağ kavramı hakkında bilgi sahibi olabilecektir.

Yeterlilik İlişkisi

1-Ders notları(Aşağıda verilen yardımcı kitaplar. 2-slayt gösterileri , applet uygulaması ile görsel olarak öğrenme.

Kaynaklar

- R.Eisberg, R.Resnick, "Quantum Physics of Atoms, Molecules, Solids, Nuclei, and Particles" - H.Haken, H.C.Wolf, "The physics of Atoms and Quanta-Introduction to Experiments and Theory" - H.Haken, H.C.Wolf, "Molecular Physics and Elements of Quantum Chemistry"

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Atom ve Molekül Fiziği I dersinin öğrenme çıktıları, program yeterlilikleri tablosunda verilen; 1.,2. ve 8. maddelerdeki beceri ve yeteneklere ileri derecede ve 3.,6. ve 7. maddelere iyi derecede katkı sağlamaktadır. Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerindeki 4 ve 5. maddeler ile orta derecede ilişkilidir.

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.