ADLİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI

İzlence Formu

Ders Adı ADLİ MİKROBİYOLOJİ VE UYGULAMALARI Kod FEBI9053
Kredi 2 AKTS 5
Z/S Seçmeli Teorik Saat 2
Uygulama Saat 0 Lab Saat 0
Ders Dili Türkçe Dersi Veren Doç. HÜSEYİN ÇAKAN

Dersin Amacı

Adli bilimler laboratuarına her türlü Mahkeme, savcılık veya özel başvurularla gelen materyal kabulü ve gelen numunelerin Mikrobiyolojik testlerin uygulanması, değerlendirilmesi aşamalarının nasıl yapılması gerektiği öğrencilere aktarmaktır.

İçerik

Adli bilimler çerçevesi içinde her türlü klinik materyal, gıda, su ve diğer mikrobiyolojik örneklerin analizlerinin nasıl yapılması gerektiği ve bunların mevcut yasal kriterlere göre nasıl değerlendirileceği teorik olarak uygulanacaktır

Öğrenme Çıktıları

Bu derste öğrenciler,Adli Mikrobiyoloji ve Parazitoloji Laboratuarı her türlü mikrobiyoloji teknik ve yöntemlerini kullanarak elde edilen sonuçların yorumlanması ve değerlendirilmesini dolayısıyla bunu adli bilimlerde nasıl kullanacaklarını öğreneceklerdir.

Yeterlilik İlişkisi

Dersin başında öğrencilere, dersin konusu ile ilgili notlar dağıtılacaktır. Bu notlarda o derste uygulanacak tüm deneyler ve bu deneylerle ilgili teorik bilgi bulunmaktadır. Ayrıca, derste öğrencilere teorik bilgi aktarılacaktır. Daha sonra tüm öğrenciler yazılı deneyleri uygulayacaklardır.

Kaynaklar

1.Bilgehan, H. (2003), Klinik Mikrobiyolojik Tanı. 3. baskı, s.73-80,305-484, Barış Yayınları, Fakülteler Kitabevi, İzmir. 2.Çetin, E.T. (1973), Genel ve Pratik Mikrobiyoloji. 3. baskı, s.10-123,251-375,560-671, Sermet Matbaası, İstanbul. 3.Tamer, Ü., Uçar, F., Ünver, E., Karaboz, İ., Bursalıoğlu, M., Oğultekin, R. (1986), 3 ve 4 sınıf Mikrobiyoloji Laboratuvar Kılavuzu, 2.baskı, s.26-125, E.Ü.Fen Fak. Teksirler serisi, no:55, Ege Ünv. Basımevi, İzmir. 4.Unat E K,Yücel A, Altaş K, Samastı M. Unat?ın Tıp Parazitolojisi. İ.Ü.Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayınları. İstanbul 1991: 570- 9 5.Budak S, Akısu Ç, Dağcı H. Diğer Tanı Materyalleri ve Uygun Tanı Yöntemleri. Özcel MA, Altıntaş N. editörler. Parazit Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları No :15, İzmir. 1997, 97-148 6.Alkan Z, Özbel Y,Özensoy S. Moleküler Biyolojik Yöntemler. Özcel MAAltıntaş N.editörler.Parazit Hastalıklarında Tanı. Türkiye Parazitoloji Derneği Yayınları No 15. İzmir. 1997, 97-148 7-R.G.Breze,B.Bodowle,S.E.Schutzer. Ö.Ang(Çeviri Editörü).Adli Mikrobiyoloji. M.Aslan, H.Çakan, B.Kocazeybek, M.A.Küçüker, V.Öz E.P olat, S.Sarıbaş,(Çevirenler).Nobel Kitapevleri,2011,İstanbul.

Öğrenme Çıktılarının Program Yeterliliklerine Katkısı

Adli bilimlerde Adli Mikrobiyoloji Uygulamaları kriminal açıdan incelenerek delil özeliklerinin farklı diğer ilgili bilimlerle olan yönlerini bu dersi alan program öğrencilerine kazandırmaktır

2018 © Bilgi İşlem Daire Başkanlığı.